0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup, reklamaci a výběr zboží na našich webových stránkách

Všeobecné obchodní podmínky pro objednání zboží na https://www.armyshop-staryplzenec.eu/

Obchodní podmínky platné od 1.1.2023

Úvod

Prosíme Vás, abyste si pečlivě přečetli obchodní podmínky platné pro webové stránky https://www.armyshop-staryplzenec.eu/ a kamenný obchod Armyshop Starý Plzenec, umožní Vám to se seznámit s podmínkami platnými pro výběr a obědnání zboží na našich webových stránkách včetně všech práv a povinností vyplývajících ze vztahu prodávajícího a kupujícího.

 

Veškeré smluvní vztahy se řídí platným právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel. 

 

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Obchodní podmínky přesně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, Jan Harák - Armyshop a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí. 

Pokud není mezi prodávajícíma kupujícím uzavřená trvalá kupní smlouva v písemné formě, pak prodávající dodává zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávka prostřednictvím elektronické pošty).

 

Všechny ceny na našich webových stránkách https://www.armyshop-staryplzenec.eu/ jsou uvedeny včetně 21% DPH. 

 

Předmět smlouvy a místo plnění

Předmětem smlouvy jsou pouze položky, které jsou výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). 

Všechny informace o zboží – množství, rozměry, váha a podobné údaje – obsažené na stránkách obchoduhttps://www.armyshop-staryplzenec.eu/, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. 

Firma Jan Harák – Armyshop (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:

- zboží v bezvadném stavu v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze pokud to povaha zboží vyžaduje , záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé 

 

Místem plnění je sídlo internetového obchodu prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby. 

 

Objednání zboží – uzavření smlouvy

Pro platnost elektronické objednávky je potřeba vyplnit veškeré údaje a náležitosti v elektronickém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. 

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, písemně, elektronicky. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Po dokončení elektronické objednávky budete informováni prostřednictvím emailu o uzavření a obdržení Vaší objednávky naším elektronickým systémem. Dále vás pak budeme informovat o předání vaší objednávky k vychystání, kde bude zjištěna dostupnost zboží. Pokud Vámi objednané zboží nebude dostupné, budeme Vás kontaktovat o lhůtě dostupnosti zboží, pokud s touto lhůtou nebudete souhlasit, můžete odstoupit od smlouvy. Další email, který obdržíte Vás informuje o tom, že Vaše objednávka je plně vychystána a připravena k odeslání. V momentě, kdy Vám bude zboží odesláno, Vás budeme informovat o tom, že Vaše zboží již bylo odesláno. Tímto postupem Vás nechceme zahlcovat zbytečnými informacemi, ale chceme, abyste byli přesně a aktuálně informováni o Vaší objednávce, kterou jste u nás uskutečnili. 

 

Platební podmínky a expedice

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě https://www.armyshop-staryplzenec.eu/ jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tisových chyb a změny cen. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Paragon vystavený na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

 

Všechny ceny na webových stránkách https://www.armyshop-staryplzenec.eu/ jsou uvedeny včetně 21% DPH. 

 

Uvedené ceny webových stránkách https://www.armyshop-staryplzenec.eu/ a prodejnou Armyshop Starý Plzenec se mohou lišit z důvodu aktuálního doprodeje sortimentu v daný den nebo předešlý den, poté se dostupnost aktualizuje, doporučuji ověřit aktuální dostupnost - e-mail - armyshop.plzenec@seznam.cz nebo telefonicky - 603 857 408

 

Jednotlivé fotografie zboží, respektive vyobrazené barvy zboží, nemusí vždy plně odpovídat skutečnosti, což může být zapříčiněno fotgrafií. Pokud si nejste jistí, neváhejte nás kontaktovat.

 

Veškeré zboží objednané na našich webových stránkách https://www.armyshop-staryplzenec.eu/ je k zákazníkovi expedováno formou dobírky, kterou zajišťují smluvní přepravce (Zásilkovna, Z-box) nebo osobním převzetím na naší prodejně po individuální domluvě se zákazníkem.

 

Dodací lhůta

Veškeré zboží, je-li k dispozici, expedujeme k dopravci do 48 hod. po obdržení Vaší objednávky. V případě delší dodací lhůty budete neprodleně informováni, pokud nebudete souhlasit s novou dodací lhůtou, máte právo od smlouvy odstoupit, bez jakýchkoliv postihů.

 

Doručení po odeslání zboží je závislé na rychlosti smluveného dopravce, ve většině případů se však pohybuje v rozmezí 2-5 pracovních dnů. 

 

Smluvní dopravci

Mezi dopravce naší prodejny Armyshop Starý Plzenec a https://www.armyshop-staryplzenec.eu/ patří přepravní společnost Zásilkovna a Z-box. Zásilky expedujeme k zákazníkovi formou dobírky. 

 

Za dopravu zboží si společnost Jan Harák - Armyshop účtuje tyto ceny:

Výdejní místa Zásilkovna a Z-box: Standartní zásilka 50 x 40 x 30cm max. váha 5kg - 79,- poštovné (doručení výdejní místo) + 23,- dobírkovné,- dle aktuálního ceníku dopravce

                                                  Nadrozměrná zásilka 60 x 50 x 40cm max. váha 10kg - 119,- poštovné (doručení výdejní místo) + 23,- dobírkovné,- dle aktuálního ceníku dopravce

 

 

Záruční podmínky a reklamace

Záruční lhůta nabývá platnosti při převzetí zásilky objednané zákazníkem od přepravní společnosti či při osobním převzetí. Prodávající se zavazuje za úplnost objednávky a její jakostní stav. Na veškeré nové zboží nabízené na stránkách a kamenného obchodu Armyshop Starý Plzenec https://www.armyshop-staryplzenec.eu/ se vztahuje záruka 24 měsíců. Na veškeré zboží, které je označeno jako použité se vztahuje zkrácená záruční lhůta v době 12 měsíců.

 

Pokud kupující zjistí na převzatém zboží vady, nesrovnalosti apod. je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Oznámení o reklamaci zboží probíhá prostřednictvím kontaktní emailové adresy, telefonicky či písemně. Po oznámení reklamace Vám bude na Váš kontaktní e-mail zaslán reklamační formulář s přiděleným identifikačním číslem (na základě něhož se můžete průběžně informovat o stavu reklamace).

 

Veškeré zboží, které bude kupující vůči prodávajícímu reklamovat je nutné zaslat formou normálního balíku, balíky které budou adresovány jako dobírka nebudou převzaty! 

 

Adresa pro zasílání reklamací:

Armyshop Starý Plzenec - Jan Harák, Havlíčkova 1327, Starý Plzenec, PSČ 332 02

 

Prodávající má 30-ti denní lhůtu na vyřízení reklamace a to od doby, kdy převzal Vaše zboží. O převzetí reklamace a o jejím průběhu budete podrobně informováni prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. 

 

Při uplatnění záruky má kupující právo:

- Pokud jde o odstranitelnou vadu na zboží, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu zboží nebo vadné součásti zboží. Pokud takovýto postup není možný, pak má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

- Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání v řádném užívání zboží, pak má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

- Pokud jde o vady, které jsou odstranitelné a které se vyskytují ve větším počtu nebo opakovaně, pak má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

- Pokud jde o vady, které nelze odstranit a kupující nepožaduje výměnu zboží, pak má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní smlouvy nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud je reklamované zboží vyměněno v záruční lhůtě, pak je záruka plně obnovena, a to od doby, kdy zákazník převzal nové vyměněné zboží.

 

Záruka se nevztahuje na: 

- Vady zboží, na které byla prodávajícím poskytnuta sleva

- Vady, které byly způsobené běžným používáním zboží

- Vady zboží nelze také nárokovat, pokud bylo zboží používáno v rozporu se zbožím (pokud bylo zákazníkem používáno k jiným účelům, než je určeno nebo je ke kterému se zboží  tohoto druhu  obvykle užívá)

 Pokud se jedná o zboží, které je prodáváno jako použité (nejčastěji originální armádní přebytky), odpovídá prodávající za vady, které má zboží v době koupě a neodpovídají míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

Stanovisko ČOI : "V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho stránky jednalo o zneužití práv)."

Pokud se jedná o chybu při expedici zboží z naší strany (např. zákazník obdrží jiné zboží, než si objednal) a zákazníkovi tak vzniknou zbytečné náklady, má právo po nás požadovat náhradu těchto nákladů.

 

K reklamovanému zboží přiložte:

- Vyplněný protokol o reklamaci (kde je uvedeno identifikační číslo reklamace), který jsme Vám zaslali po oznámení reklamace na Váš kontaktní e-mail, kde podrobně popíšete závadu na zboží, případně co chcete se zbožím udělat.

 - Kopii daňového dokladu

 - Záruční list výrobce, byl-li se zbožím poslán

 

Doporučujeme:

 - Veškeré zboží, které přebíráte od dopravce si pečlivě překontrolujte, zda-li není balík poškozen, zda-li zboží odpovídá váze. Případné nesrovnalosti ihned reklamujte u dopravce. 

- Při otevírání balíku dbejte na to, aby jste obsah balíku nepoškodili, například nožem apod. Na tento druh reklamací nebude brán zřetel.

 

Odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v 14-ti denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a doručení zboží zpět prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým platbu přijal, tj. na bankovní účet nebo poštovní poukázkou na jméno a adresu. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. 

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. 

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. 

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně. 

Důležité:

- Společně s vráceným zbožím je nutno zaslat originál daňového dokladu ( v případě vrácení pouze části objednávky bude přepsán a zaslán zpět )

Zásilka nesmí být zaslána dobírkou, nebude ze strany prodejce přijata!

 

Řešení sporů 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. 

Tento postup není mediací dle zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.) ani rozhodčím řízením podle zákona o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

Prohlášení o ochraně osobních dat

Prohlášení o ochraně osobních dat
Společnost Jan Harák - Army jako provozovatel webových stránek https://www.armyshop-staryplzenec.eu/ prohlašuje a zavazuje se, že veškerá osobní data (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail), která získá od svých zákazníků, považuje za důvěrná a bude jich využívat pouze pro osobní potřebu za účelem úspěšného plnění smlouvy.
Společnost Jan Harák - Army je správcem Vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Nově také od 25. května 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?
Zpracováváme jen ty informace a osobní údaje, které nám vy sami poskytnete. Jako provozovatel webových stránek https://www.armyshop-staryplzenec.eu/ a kamenné prodejny Armyshop Starý Plzenec nezpracováváme a neshromažďujeme žádná osobní data, jenž by mohla identifikovat jakoukoliv specifickou osobu - pokud nám osobní údaje neposkytne tato osoba sama a dobrovolně.
Zpracováváme a shromažďujeme tyto osobní údaje:
 • jméno a příjemní
 • pohlaví
 • historie a produktový sortiment Vašich objednávek
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • telefonní číslo
 • informace z internetového prohlížeče, který používáte
Vaše osobní údaje zpracováváme ze zákonných důvodů po celou dobu trvání smluvního vztahu.  V případě vámi uděleného souhlasu na shromažďování a zpracovávání osobních údajů budou tato data u nás v bezpečí uloženy po dobu 5 let. 
V případě skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány pro marketingové účely, vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.
Vaše osobní data poskytujeme třetím osobám pouze v případě, kdy jde o smluvního dopravce (Zásilkovna) kterého jste si zvolili při objednávce zboží.
Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech
 • Plnění a uzavření smlouvy 
 • Oprávněný zájem 
Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Kromě již zmiňovaného odvolání souhlasu se zpracováním a shromažďováním osobních údajů máte ze zákona několik dalších práv:
 • Právo opravit či doplnit své osobní údaje
 • Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů 
 • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů 
 • Právo na přístup k vašim osobním údajům 
 • Právo požadovat přenesení vašich osobních údajů 
 • Právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů 
 • Právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme
Kde můžete svá práva uplatnit a jak? 
Vždy se na nás můžete obrátit a to buď poslat e-mail na adresu armyshop.plzenec@seznam.cz nebo nám písemnou formou napsat a zaslat žádost na adresu sídla společnosti.
Veškeré odpovědi týkajících se ochrany osobních údajů vám poskytneme bezplatně. Jen pokud by byla vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, jsme ze zákona oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.
Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních se Vám budeme snažit poskytnout co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby prodloužit o dva měsíce. O prodloužení a důvodu této situace bychom vás samozřejmě předem informovali.
V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mailu armyshop.plzenec@seznam.cz nebo telefonní číslo 603/857 408

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.

Armyshop Starý Plzenec - tradice od roku 1997 

Vybrané zboží rezervujeme do 48 hodin.

Přijímáme platby v hotovosti a bezkontaktní platby.

Při platbě předem na účet bude poštovné dle tarifu české pošty od 64,-